6. Gençlik Kolları

Gençlik Kolları Başkanı

Furkan YAYLA

        1994 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu 2004 yılında Alp Koleji, Ortaokulu 2008 yılında Jale Tezer Kolejinde ve Lise Öğrenimini 2012 yılında Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesinde tamamladı. Eğitim Programları çerçevesinde değişik Ülkelerde ve Şehirlerde (Amerika’nın Montana ve Arizona Eyaletleri ile Fransa’nın Paris,  Hollanda’nın Amsterdam şehirlerinde) dil bilgisini geliştirmek üzere yaşayarak öğrenme programlarında bulundu. Lisans Eğitimine Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıfında devam etmektedir. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde İspanyolca  bilmektedir. 
         2018 yılında kardeşi ile beraber FUBE İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni kurdu. Eğitim ve çalışma hayatını birlikte yürütmektedir. 
         Kırıkkaleliler Vakfı 12. Olağan Genel Kurulunda Gençlik Kolları Başkanı olarak seçilmiştir. Halihazırda bu görevi devam ettirmektedir. 

 GENÇLİK KOLLARI KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

Madde 1: AMAÇ

Bu yönetmelik, vakıf yönetim kuruluna bağlı olarak  çalışmak üzere Gençlik Kolları Komitesinin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenler.

Vakfın amaç ve faaliyetlerine katkıda bulunmak, Vakfın tanıtımına yardımcı olmak, ilerde Vakıf yönetiminde görev alacak gençlerin yetişmesine imkan sağlamak için Gençlik Kolları Komitesinin çalışmalarının düzenlenmesi, geleceğimiz olan gençlerimize “vakıf geleneğinin” benimsetilmesi hedeflenmiştir.

 

Madde 2: GENÇLİK KOLLARI KOMİTESİ TEŞKİLİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Gençlik Kolları Komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilen en az beş üye ile bir vakıf  yönetim kurulu üyesi ve varsa vakıf müdürü olmak üzere en az yedi veya daha fazla  kişiden oluşur. Komite üyeleri Medeni Kanun gereği medeni hakları kullanma hakkını haiz olmalıdır.

Komite üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir de başkan yardımcısı seçerler.Vakıf Yönetim kurulu üyesi ve vakıf müdürünün toplantılara katılması ihtiyaridir.  Yönetim kurulu üyesinin bulunduğu toplantılarda, yönetim kurulu üyesi toplantılara başkanlık eder. Komite toplantıları başkan ve en az dört üyenin katılımı ile yapılır. Komite kararları toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile kabul edilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

Madde 3- KOMİTE TOPLANTILARI

Gençlik kolları komitesi yılda en az beş defa, ihtiyaç halinde daha fazla olmak üzere toplanır. Toplantılarda bir toplantı başkanı seçilerek,  toplantılarda alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Toplantı karar tutanakları sıra numarası verilerek dosyalanır. İstendiğinde kararların birer sureti Vakıf Yönetimine verilir.  Toplantı usulü 2. maddede belirtilmiştir.

Madde 4-KOMİTE FAALİYETLERİ

Gençlik Kolları Komitesi, Vakfın amaçlarına uygun olarak sosyal faaliyetlerde bulunur. Etkinlikler düzenler, Geziler tertip eder. Yapılacak etkinlikler en az onbeş gün evvel Vakıf Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.

Madde 5- KOMİTE GELİRLERİ ve GİDERLERİ

Gençlik Kolları Komitesi yapılan etkinliklerden elde edeceği bağış ve yardımları Vakfın açık olan  hesabına yatırır. Gerektiğinde  Vakıf Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde yapacağı sosyal yardım ve etkinliklerde Yönetim Kurulu kararı ile kullanır. Gerektiğinde Vakıf Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunarak yapılacak etkinlikler için para talebinde bulunur. Başkan ve Yönetimce uygun görülürse faaliyet yapılır.

Madde 6- DAYANAK

Bu yönetmelik  Vakıf senedinin 12/c ve 9/e maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

Madde 7- YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile yürürlük kazanır.