5.Kadın Kolları


Kadın Kolları Başkanı

Sultan BİLECEN

           1970 yılında Kırıkkale Delice’de dünyaya gelmiştir. Öğrenimine Almanya’nın Köln şehrinde başlamış Orta öğretimi burada bitirmiştir. 1987 yılında evlenerek Ankara’ya yerleşmiş ve iki çocuk Annesidir. 1997-2000 yılları Güzellik Uzmanlığı yapmış olup 2004 yılında Kantin İşletmeciliği yapmaya başlayıp halen devam etmektedir. Bu süreçte aynı zamanda aşçılık, emlak vb. meslek sertifikaları almış olup geçtiğimiz 31 Mart 2019 seçimlerinde Şehit Kubilay Mahallesi Muhtar’ı seçilmiştir.
           Aynı zamanda Kırıkkaleliler Vakfı 12. Olağan Genel Kurulunda Kadın Kolları Başkanı olarak seçilmiştir. Görevine halen devam etmektedir.

 

 

 

 

KADIN KOLLARI KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

Madde 1: AMAÇ

Bu yönetmelik, vakıf yönetim kuruluna bağlı olarak  çalışmak üzere Kadın Kolları Komitesinin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenler.

Vakfın amaç ve faaliyetlerine katkıda bulunmak, Vakfın tanıtımına yardımcı olmak, ilerde Vakıf yönetiminde görev alacak kadınlarımızın yetişmesine imkan sağlamak için Kadın Kolları Komitesinin çalışmalarının düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Madde 2: KADIN KOLLARI KOMİTESİ TEŞKİLİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Kadın Kolları Komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilen en az beş üye ile bir vakıf  yönetim kurulu üyesi ve varsa vakıf müdürü olmak üzere en az yedi veya daha fazla  kişiden oluşur. Komite üyeleri Medeni Kanun gereği medeni hakları kullanma hakkını haiz olmalıdır.

Komite üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir de başkan yardımcısı seçerler. Vakıf Yönetim kurulu üyesi ve vakıf müdürünün toplantılara katılması ihtiyaridir.  Yönetim kurulu üyesinin bulunduğu toplantılarda, yönetim kurulu üyesi toplantılara başkanlık eder. Komite toplantıları başkan ve en az dört üyenin katılımı ile yapılır. Komite kararları toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile kabul edilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

 

Madde 3- KOMİTE TOPLANTILARI

Kadın kolları komitesi yılda en az beş defa, ihtiyaç halinde daha fazla olmak üzere toplanır. Toplantılarda bir toplantı başkanı seçilerek,  toplantılarda alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Toplantı karar tutanakları sıra numarası verilerek dosyalanır. İstendiğinde kararların birer sureti Vakıf Yönetimine verilir.  Toplantı usulü 2. maddede belirtilmiştir.

Madde 4-KOMİTE FAALİYETLERİ

Kadın Kolları Komitesi, Vakfın amaçlarına uygun olarak sosyal faaliyetlerde bulunur. Etkinlikler düzenler, Vakfımızın amaçlarının gerçekleşmesine yönelik yardım programları tertip eder. Yapılacak etkinlikler en az onbeş gün evvel Vakıf Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.

 

 

Madde 5- KOMİTE GELİRLERİ ve GİDERLERİ

Kadın Kolları Komitesi yapılan etkinliklerden elde edeceği bağış ve yardımları Vakfın açık olan hesabına yatırır. Gerektiğinde  Vakıf Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde yapacağı sosyal yardım ve etkinliklerde Başkan ve Yönetim Kurulu kararı ile kullanır. Gerektiğinde Vakıf Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunarak yapılacak etkinlikler için para talebinde bulunur. Talep Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve uygun bulunursa yapılır.

 

Madde 6- DAYANAK

Bu yönetmelik  Vakıf senedinin /c ve /e maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

 

Madde 7- YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile yürürlük kazanır.